+48 572 727 035

Polityka prywatności

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które zostały nam powierzone oraz fakt, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO), uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Miasteczko Wawer Sp. z o.o. Sp. j. 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82, NIP: 9522145570, Regon: 364074054 prowadząca bazę CRM.

2. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

a.  administratorzy mają takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych.

b. administratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi „RODO” i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

c.  administratorów obwiązuje ta sama Polityka Prywatności.

d. Każdy z administratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych.

3. Zaufani Partnerzy. - Google, Facebook.

4. Dane kontaktowe.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, pod wskazanym adresem e-mail: sprzedaż@miasteckowawer.pl lub pisemnie na adres: 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w jednym lub większej liczbie określonych celów:

a.  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Działania obejmują: nawiązanie i utrzymywanie kontaktu, udzielanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji produktów i/lub usług, określanie preferencji klientów, przedstawianie odpowiedniej oferty, realizacji zakresu umowy i/lub usługi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie i/lub do czasu przygotowania oferty.

b.  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Działania obejmują: marketing i promocję własnych produktów i/lub usług, informowanie o wydarzeniach, procedurę sprzedaży, obsługę zgłaszanych zmian produktów.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia realizacji postanowień umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej.

c.  przetwarzanie danych jest niezbędne ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Działania obejmują: obsługę posprzedażową umów, prowadzenie procedury reklamacyjnej i likwidacji usterek dotyczącej produktów i usług. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z umowy.

d.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Działania obejmują: obsługę finansowo-księgową, archiwizację dokumentacji dotyczącej produktów lub usług. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

6. Ujawnienie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy).

7. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie notarialne, doradcy podatkowi, bank prowadzący rachunek w celu rozliczeń, bank depozytariusz, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian, usuwania usterek) organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego), Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie.

8. Przekazywanie do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy ze Administratorem danych osobowych, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, m.in. do: KD4IT-Krzysztof Dąbkowski, BSDterminal Maciej Kowalczyk-Tepfer, Iron Mountain Incorporated, Rhenus Data Office Polska.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

a.  Prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b.  Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 
c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych;

d.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.  Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Administrator jest zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f.  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

10. Wykorzystujemy Cookies i inne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miasteczko Wawer Sp. z o.o. Sp. k. 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa administratora może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa: • szafy w pomieszczeniach zamykanych na klucz, • dostęp do pomieszczeń tylko dla Administratora i osób upoważnionych,  • instalacja oprogramowania zabezpieczającego, • zabezpieczenie komputera hasłem dostępu, • klauzula poufności danych w korespondencji elektronicznej, • system antywirusowy, • system wykrywania włamań. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


  Administratorem danych osobowych jest firma Miasteczko Wawer Sp. z o. o. Sp. j. 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82, NIP: 9522145570, REGON: 364074054, którą reprezentuje Komplementariusz tj.: MIASTECZKO WAWER Spółka z.o.o. Sp. j. z siedzibą: 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82, NIP: 9512382794, REGON: 147372035. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.  więcej  więcej  więcej

  Dział Sprzedaży

  BIURO SPRZEDAŻY

  Miasteczko Wawer
  Bysławska 82 (VII piętro, lok. 6)
  04-993 Warszawa
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram